Raad De Ronde Venen biedt PAUW-medewerkers geen hoop

maandag 27 februari 2017 09:19

Donderdag, 23 februari, werd in de gemeenteraad van De Ronde Venen een besluit genomen over de toekomst van PAUW. De coalitiepartijen bleven achter het college staan in haar keuze om vooral in te steken op ontmanteling van PAUW zonder enig zicht op de wijze waarop inwoners met een arbeidsbeperking in de toekomst geholpen worden.

Al tijdens de commissievergadering van 6 februari bleek, dat de coalitiepartijen het college zouden gaan steunen. Desondanks heeft de ChristenUnie-SGP nog een poging gedaan om het voorstel bij te stellen. De fractie heeft twee weken voor de raad een concept amendement naar alle fracties gestuurd, waarin het besluit zo min mogelijk werd aangepast, maar waarbij er meer ruimte zou zijn om de alternatieven uit het advies van de Ondernemingsraad te betrekking bij het bepalen van de oplossing voor PAUW. Helaas bleek daar geen meerderheid voor te vinden. Het (inmiddels aangepaste) amendement dat de ChristenUnie-SGP indiende haalde het niet.

“Laat duidelijk zijn: de Gemeenschappelijke Regeling is voor ons geen doel op zich” geeft Wim Stam, fractievoorzitter, aan “Maar behoud van een bewezen goed functionerende organisatie om juist een kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen met expertise, een goede infrastructuur en vertrouwen van werkgevers, zou wel ons doel moeten zijn”.

Bijzonder was, dat het CDA een dag voor de raad een persbericht uitbracht, waarin ze pleit voor omvorming van PAUW tot een zelfstandige onderneming. Maar tijdens de raad bleek de wethouder, toen wij hem daar bij herhaling naar vroegen, er niets te in zien om dat serieus te onderzoeken. En het CDA zweeg.

Net zo bijzonder was de stemverklaring van de VVD. Men wilde het amendement niet steunen, maar was het wel eens met de geest van het amendement. Waarom de VVD in die twee weken dan geen moeite heeft gedaan om samen met de ChristenUnie-SGP tot een, voor de coalitie acceptabel, amendement te komen, blijft in raadselen gehuld.

De RVB maakte het zo mogelijk nog bonter door te stellen dat PAUW onvoldoende had geanticipeerd op de gewijzigde omstandigheden en verwees daarbij naar de, aantoonbaar onjuiste, beweringen van de wethouder in de commissie over de inzet en resultaten van PAUW.

“Al met al een bedroevende uitkomst” aldus Wim Stam, fractievoorzitter. Het enige lichtpuntje is de aangenomen motie van PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal over het informeren van de OR en andere stakeholders over de ontwikkeling van het transformatieplan en hen de gelegenheid te geven daar input voor aan te leveren. “Maar dat is dan wel een bijna walmend kaarspitje” vervolgt Stam. Gelukkig zijn er in een aantal andere gemeenten verdergaande toezeggingen gedaan en is de besluitvorming in IJsselstein en Stichtse Vecht nog niet afgerond. Maar van De Ronde Venen moet PAUW het niet hebben.

Hieronder volgt de integrale tekst van de bijdrage aan het debat van de ChristenUnie-SGP

Voorzitter
In de commissie van 6 februari in uitvoerig stilgestaan bij dit voorliggende raadsvoorstel. Daarbij heeft de wethouder een aantal uitspraken gedaan, die niet juist blijken te zijn. De wethouder heeft aangegeven dat PAUW maar 2% omzet uit niet WSW taken haalt. Navraag bij PAUW leert dat dit 12% is, dat is 6x zoveel. Daarnaast heeft de wethouder gezegd, dat PAUW geen dagbesteding zou willen bieden. Dat is onjuist, want van de OR van PAUW horen wij, dat PAUW dat juist wel gedaan heeft, onder andere via het initiatief Foodfactory. Met andere woorden, het lijkt erop dat deze wethouder, die in het bestuur van PAUW zit, de feiten niet kent. Dat is zorglijk.

We hebben in de commissie aangegeven het voorstel zoals het nu voorligt niet te kunnen steunen. De reden daarvoor, is dat dit voorstel weliswaar niet meer expliciet spreekt van opheffing van de GR, maar impliciet dat wel bewerkstelligd. Door in het besluitpunt 5 expliciet alleen hoofrichting 2 uit besluitpunt 3 als uit te werken richting te kiezen (en dus voor te stellen dat de zes gemeenten ieder een ander samenwerkingsverband zoeken of voortaan de PAUW taken zelfstandig te zullen doen), wordt defacto de GR PAUW te grave gedragen.

Laat duidelijk zijn: de GR is voor ons geen doel op zich, maar behoud van een bewezen goed functionerende organisatie om juist een kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen met expertise, een goede infrastructuur en vertrouwen van werkgevers, zou wel ons doel moeten zijn.

De wethouder is ook onduidelijk over het alternatief. Dat is van belang, omdat in ons eigen beleid inzake de participatiewet, is aangegeven dat we de expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven kunnen blijven benutten, maar we dit wel anders zullen moeten gaan organiseren

Het CDA heeft via een persbericht aangegeven, dat men uitgaat van een omvorming tot zelfstandige onderneming, bijvoorbeeld in de vorm van een sociale onderneming. Maar het raadsvoorstel geeft dat niet aan en ik heb dat de wethouder ook niet horen toezeggen. Sterker; de wethouder heeft de afgelopen maanden telkens bepleit, dat de gemeente zelf de zorg voor de WSW-ers en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat oppakken. Dus zonder PAUW. Wij horen graag van de wethouder of hij het optimisme van het CDA deelt en vol gaat voor een zelfstandige onderneming zoals het CDA in dat persbericht aangeeft. In dat geval zal de wethouder zich ook moeten commiteren aan het verstrekken van voldoende opdrachten voor die onderneming. PAUW nieuwe vorm moet dan dus een voorkeursleverancier worden. Gaat de wethouder dat doen? In de commissie heeft de wethouder meerdere keren gesproken over “samenwerkingsverband voor het werkgeverschap”. Misschien moet de wethouder nog eens uitleggen wat hij daar precies mee bedoeld. Wij leggen dat uit als een puur administratieve taak. Maar het CDA denkt misschien dat de wethouder hier die sociale onderneming mee bedoeld, die ook begeleiding, beschut werk, etc… kan leveren.

Daarnaast vinden wij dat het voorstel eenzijdig focussed op de huidige WSW-populatie, die in de toekomst krimpt. Het voorstel gaat volledig voorbij aan de begeleiding en mogelijk noodzakelijk beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking die na 1-1-2015 op het pad van de gemeente komen alsmede de eis van de rijksoverheid om ook in de komende jaren beschut werk plaatsen te creeeren. De activiteiten die PAUW nu doen, hebben specifieke kennis nodig en er moet vertrouwen zijn bij werkgevers om samen te werken. De woordvoerder van het bedrijvenplatform heeft naar mij toe juist uitgesproken dat men zorg heeft over de duurzaamheid van een volledig zelfstandig uitvoeren van deze activiteiten door de gemeente.

Dat alles voorzitter heeft mijn fractie doen nadenken over wat we hier nu mee aan moeten. Dit voorstel steunen kunnen we niet. Ik heb dat in de commissie klip en klaar gemeld. We begrijpen dat de coalitie in principe het voorstel zal steunen. Dus hebben we gezocht naar een weg waarbij stappen gezet kunnen worden, maar waarbij ook de coalitie zou moeten kunnen instemmen. Om die reden heb ik twee weken geleden een concept amendement rondgestuurd. Helaas merk ik dat daar vanuit de coalitie geen steun voor is. Desondanks heeft mijn fractie deze week besloten toch een amendement in te dienen. Dat hebben we vanochtend al laten verspreiden. Ons doel met die amendement is feitelijk om dat te bereiken wat het CDA in haar persbericht ook beoogd. Maar met dit amendement wordt dat concreet aangegeven. Het raadsvoorstel gaat ons inziens een andere weg. De weg van het de facto ontmantelen van PAUW.

Lopik

Raadsvoorstel aangenomen door coalitie (CDA/VVD)

Amendement van CU, SGP en PvdA verworpen

Nieuwegein

Raadsvoorstel aangenomen door coalitie samen met lokale partij

Amendement van CU samen met CDA verworpen. Wel een amendement en motie vanuit coalitie aangenomen

Stichtse Vecht

Moet nog raadsvoorstel indienen

 

IJsselstein

Woensdag 22-2 in commissie raadsvoorstel teruggenomen

Komt nieuw voorstel obv eerder aangenomen motie van CU met scenarios

Vianen

Raadsvoorstel aangenomen met coalitiesteun

Motie (CU en D66) ingetrokken onder toezegging dat scenario’s serieus onderzocht zouden worden

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP201702-01-toekomstPAUW208.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari