Algemene beschouwingen - kadernota 2022

donderdag 03 juni 2021 09:10

Op 2 en 3 juni debatteerde de raad over de Kadernota 2022. De kadernota geeft richting aan de nog op te stellen begroting en is het moment voor fracties om via hun algemene beschouwingen aan te geven wat ze vind van de richting die het college kiest. Hieronder leest u de samenvatting van de inbreng van onze fractie. In de bijlage kunt u de volledige beschouwingen van de ChristenUnie-SGP teruglezen.

Omgaan met een crisis

Voorzitter

Begin vorig jaar werden we wereldwijd geconfronteerd met een pandemie, die het afgelopen jaar en ook dit jaar een enorme impact heeft op ons dagelijks leven. Veel inwoners en ondernemers, ook uit onze gemeente, kregen er direct mee te maken door quarantaine, opname in het ziekenhuis dan wel door overlijden van geliefden of bekenden. Ook economisch zijn velen geraakt, door werkloosheid of stilleggen van het bedrijf. Veel ondernemers zagen hun buffers verdampen. 

Dat alles toont onze kwetsbaarheid als mensen. Een nietig virus, onzichtbaar met het blote oog, zet onze hele samenleving in één klap stil. En hoe gaan we daarmee om?

De Engelse theoloog Tom Wright schreef daar onlangs een boekje over “God en de pandemie” en hij zegt daarin dat in de Bijbel niet weggekeken wordt bij ellende maar dat de Bijbel wel leert hoe daarmee om te gaan. Hij geeft daarin het voorbeeld van de eerste christenen, hoe die heel anders dan de wereld om hen heen met epidemieën omgingen: “Ze keken niet weg, maar zochten oplossingen in de overtuiging dat Gods leiding over deze wereld juist zichtbaar wordt als mensen de handen uit de mouwen steken”.

De ChristenUnie-SGP spreekt de wens uit, dat deze gedachte voor gemeente en inwoners een inspiratie zijn om op een positieve manier, elkaar ondersteunend, met de huidige omstandigheden om te gaan.

Waar staan we nu?

De grootste uitdaging lijkt te zijn, hoe houden we het als gemeente financieel droog. De afgelopen jaren zijn de uitgaven in het sociaal domein explosief gestegen en die trend is nog niet omgebogen. 

Vervolgens houdt de bijbehorende compensatie vanuit het rijk daar geen gelijke tred mee. Tot slot drogen ook de incidentele baten vanaf 2022 op.

Het college geeft een doorkijkje met betrekking tot de mogelijke bezuinigingen op de apparaatskosten, met mitsen en maren omgeven, en de nadere invulling komt pas bij de begroting.

Tegelijkertijd wil het college op een aantal terreinen de ambtelijke organisatie wel uitbreiden. En dat financiert het college deels met het stopzetten van het maatschappelijk werk van Kwadraat. Daarbij rijzen bij ons vragen rondom taken en doelstellingen en onafhankelijkheid. We steunen dan ook het amendement van D66 c.s.

Maatwerk ≠ Meetwerk

In de passages over het sociaal domein hadden we een duidelijker verhaal verwacht hoe het college de grootste financiële risico’s op de lange termijn denkt aan te pakken. Mede naar aanleiding van de onderzoeken van de afgelopen maanden. Hoe denkt het college meer grip op het sociaal domein te krijgen?

Wel zien dat meer dan 100 huishoudens, soms langdurig, aangewezen zijn op de voedselbank. Daarom onderschrijven we de motie van de PvdA/GL om in gesprek met (oa) de voedselbank na te gaan hoe het gebruik van de Voedselbank voorkomen kan worden en beter maatwerk geleverd kan worden.

Verder verwijs ik naar de specifieke punten in onze schriftelijke beschouwingen.

Wonen en Vervoer

We hebben een woningbouwprobleem en alle inspanningen van de wethouder ten spijt, is dat voorlopig nog niet opgelost. Daarbij zien we ook een onderschat risico namelijk het nu voortvarend bouwen van seniorenhuisvesting bevordert wel de doorstroming, maar voor wie? De woningen die achterblijven, zijn vaak voor onze eigen jonge starters niet betaalbaar en dus worden die opgekocht door mensen van elders. Welke maatregelen denkt het college te nemen om juist dat knelpunt op te lossen?

De Metropoolregio Amsterdam heeft een rapport  laten opstellen wat heeft geleid tot een zogenaamde Instrumentenkoffer Betaalbare Woningen. Wij stellen voor dat De Ronde Venen ook een dergelijke instrumentenkoffer samenstelt. We dienen hiervoor een motie in.

Duurzaamheid

We zitten midden in de discussie over zon en wind. Dat heeft ons ertoe gebracht om een statusupdate te vragen over ons duurzaamheidsbeleid zoals verwoord in het Spoorboekje Klimaatneutraal 2040. De informatienota heeft ons de overtuiging gegeven dat het goed is om het Spoorboekje op korte termijn te evalueren en te herzien. Daarbij zouden ook inwoners van onze gemeente betrokken moeten worden. Wij dienen hiervoor met de VVD een motie in.

Vorig jaar heeft de gemeente, op ons verzoek een afvalbarometer gemaakt. Maar het resultaat is uiterst bedroevend. De afvalbarometer blijkt in de praktijk niets meer te zijn dan een weggestopte webpagina en bevat niet meer dan één simplistische staafgrafiek. Daaruit kan niemand afleiden wat het ons oplevert als we het restafval reduceren. Daarom het dringende verzoek aan het college om de toezegging van vorig jaar adequaat uit te voeren door een barometer te maken die wel informatief is en stimuleert om het restafval te reduceren.

Bedrijfsvoering

We maken ons zorgen over de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld het personeelsverloop. Dat is aan de hoge kant en we hebben de afgelopen twee jaar veel goede ambtenaren zien vertrekken. Ook zien we teveel signalen uit de samenleving over de communicatie (of het gebrek hieraan). Wat gaat het college hieraan doen?  In ieder geval moet de communicatie met de inwoners beter wat ons betreft.

Eindoordeel

Tot slot de financiële kaders. Wij vinden dat het college nog te weinig heldere keuzes voorlegt. Bij de autonome ontwikkelingen wordt te weinig de stijgende trend aan zorgkosten meegenomen dan wel onderbouwd hoe die trend gekeerd kan worden. De structurele uitgaven door beleidsontwikkelingen heeft een permanente stijging en alleen de incidentele lasten worden afgetopt, zo lijkt het. Ondertussen wordt de reserve van de gemeente uitgehold en in deze kadernota kunstmatig net boven de 10 miljoen gehouden.

Dat maakt het voor de ChristenUnie-SGP lastig om met deze kadernota in te stemmen, ondanks de goede punten.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AB CUSGP 2022.pdf185,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari